Belli da 15 anni in zona (15)

Scurdàss

Canzone nel dialetto di Novazzano, pensando ai Bellinati e a Paulin, inconfutabilmente novazzanesi pure loro.

A song in Novazzano dialect, thinking of Paulin and the Bellinati, irrefutably from Novazzano too.

M. Santilli: voice, guitar, comp.
G. Muto: alto sax, Nica’s egg, backing vocals

Lyrics

Mò u scrivü ‘na canzun cun la ghitaréta,
senza tanti prétés, mì e la ghitaréta.

Ma sum pö scurdà d’acurdala: la ghitaréta l’è scurdada un puu.
E mò, l’è un zica stunada, tant la ghitaréta la g’ha mia prétés…

Mò u scrivü ‘na canzun cun la ghitaréta,
ma ma sum scurdà d’acurdala un puu.

Quaidün a sa tapa i urécc, l’è la mè murusa: urca che prétés!
E mò, cumè la ghitaréta, lé la s’è scurdada … scurdada da mì!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.